• +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00
Logo DANIEL Przewozy Autokarowe

Ząbkowicka Komunikacja Publiczna

regulamin dowozu uczniów

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

 1. Organizatorem przewozu dzieci do i z jednostek oświatowych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie jest Gmina Ząbkowice Śląskie.
 2. Organizator dowozów określa przystanki oraz rozkład jazdy autobusów w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych.
 3. Listę uczniów dowożonych do jednostek oświatowych ustalają ich dyrektorzy.
 4. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie określonej w rozkładzie jazdy.
 5. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusie sprawuje opiekun.
 6. Uczniowie dowożeni autobusami mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń obecnych w nich:
  • nauczycieli,
  • opiekunów,
  • kierowców.
 7. Uczniowie zobowiązani są stawiać się punktualnie na wyznaczonym przystanku wsiadania.
 8. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
 9. W autobusie, uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekunów.
 10. Uczniom podczas dowozu nie wolno:
  • wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna;
  • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien;
  • zachowywać się w sposób hałaśliwy, stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa;
  • żądać zatrzymania w miejscu innym niż przystanek autobusowy;
  • przepychać się przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu;
  • rozmawiać z kierowcą;
  • używać wulgaryzmów;
  • stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających;
  • stać na stopniach autobusu;
  • zaśmiecać i niszczyć wyposażenia autobusu.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
 2. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi w autobusie wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem, oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem.
 3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu musi odbywać się tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innego ucznia.
 4. Uczniowie przed wejściem do autobusu zdejmują plecaki, a po jego opuszczeniu zakładają.
 5. Opuszczenie autobusu może nastąpić po całkowitym jego zatrzymaniu.
 6. Opiekunowie informują właściwe jednostki oświatowe o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w autobusie.
 7. Opiekunowie są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decydują o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu na przystankach, podejmują decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora oraz jednostki oświatowe.
 8. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili jego opuszczenia i przekazania ich pod opiekę jednostki oświatowej, a w drodze powrotnej: od chwili wejścia ucznia do autobusu przy jednostce oświatowej do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
 9. Opiekun ma obowiązek nadzoru nad bezpiecznym przejściem ucznia przez drogę.
 10. Jednostka oświatowa ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów w czasie dowożenia zgodnie z zapisami swojego statutu.
 11. Dyrektorzy jednostek oświatowych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje Organizatora o zmianach organizacji nauki w swoich jednostkach.
 12. Do obowiązków Operatora należy:
  • punktualne dowiezienie uczniów do jednostek oświatowych i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
  • przewożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do liczby przewożonych osób, która nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
  • właściwe oznakowanie autobusów zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
  • posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy;
  • zapewnienie autobusu zastępczego w przypadku jego awarii, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;
  • współpraca i koordynacja tworzenia rozkładów jazdy oraz ustalania miejsc wsiadania i wysiadania uczniów z Organizatorem i dyrektorami jednostek oświatowych.
 1. Niniejszy regulamin przedstawiany będzie przez opiekunów wszystkim dowożonym uczniom, a przez dyrektorów jednostek oświatowych rodzicom tych uczniów, jednak nie później niż w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: zabkowiceslaskie.pl, na stronie internetowej Operatora: daniel-autokary.pl oraz u dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy Ząbkowice Śląskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
  • opiekunowie podczas trwania dowozów,
  • organizator w innym czasie.
 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2020 roku.
 • +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00