• +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00
Logo SKP

SKP

regulamin przewozu osób i bagażu

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przewozu osób i bagażu ręcznego w pojazdach realizujących kursy wykonywane przez Daniel Przewozy autokarowe Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Strzelin.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • organizatorze – rozumie się przez to Gminę Strzelin,
 • operatorze – rozumie się przez to spółkę pod firmą Daniel Przewozy Autokarowe Sp. z o.o., wykonującą przewozy na zlecenie organizatora,
 • pojeździe – rozumie się przez to środek transportu, wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,
 • linii miejskiej – rozumie się przez to linie oznaczone literami,
 • linii podmiejskiej – rozumie się przez to linie oznaczone liczbami,
 • przewozie – rozumie się przez to transport osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt wykonywany przez operatora,
 • pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu poprzez wykupienie biletu jednorazowego, miesięcznego lub poprzez zajęcie miejsca w pojeździe,
 • obsłudze pojazdu – rozumie się przez to kierowcę, kontrolera biletów, bądź inne osoby oddelegowane przez przewoźnika,
 • bilecie wieloprzejazdowym – rozumie się przez to bilet 10-przejazdowy lub bilet 30-dniowy,
 • kasowaniu biletu – rozumie się przez to wydruk z kasy fiskalnej biletu jednorazowego lub okazanie kierowcy biletu elektronicznego lub czynności wykonane przez kierowcę na papierowym bilecie wieloprzejazdowym,
 • taryfie opłat – rozumie się przez to treść Uchwały XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017.

§ 3

Pasażerowie oraz obsługa pojazdów są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.

§ 4

Organizator ani operator nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian trasy przejazdu pojazdów, spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 5

W przypadku zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu jest zobowiązana o poinformowaniu o tym pasażerów.

II. PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU

§ 1

 1. Przewóz osób i bagażu jest realizowany przez kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami, posługujących się swobodnie językiem polskim, ubranych w schludny ubiór o jednolitym kroju i niejaskrawym kolorze, uzupełniony o identyfikator ( wskazujący przynajmniej numer służbowy).
 2. Prowadzący pojazd ma obowiązek umieszczać w widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie w trakcie wykonywania czynności służbowych.

§ 2

 1. Wsiadanie do pojazdu jest dozwolone wyłącznie na przystankach po zatrzymaniu pojazdu przy zachowaniu następujących zasad:
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie miejskie dozwolone jest wsiadanie wszystkimi drzwiami,
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie podmiejskie dozwolone jest wsiadanie wyłącznie przednimi drzwiami,
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie podmiejskie dozwolone jest wsiadanie wyłącznie tylnymi drzwiami dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub z wózkami dziecięcymi.

2. Po wejściu do pojazdu, pasażer jest obowiązany okazać kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub zakupić bilet jednorazowy.

§ 3

Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu podczas ruchu pojazdu oraz po sygnale kierowcy, oznajmującym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

§ 4

Pasażer podróżujący na stojąco w czasie jazdy jest zobowiązany trzymać się poręczy lub uchwytów.

§ 5

Pasażer chcący wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu odpowiednio wcześniej, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, znajdującego się w pojeździe bądź przekazanie informacji ustnie. Pasażer chcący wsiąść do pojazdu na przystanku „na żądanie”, jest zobowiązany wyraźnie zasygnalizować ten zamiar przez podniesienie ręki.

§ 6

 1. Pierwszeństwo zajmowania miejsc siedzących mają:
 • osoby z dzieckiem na ręku
 • kobiety w ciąży
 • osoby starsze oraz niepełnosprawne

2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym "dla inwalidy" lub "dla osób z dzieckiem na ręku" zobowiązany jest zwolnić to miejsce osobom uprawnionym.

§ 7

Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

§ 8

Obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu osoby:

 • nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
 • wzbudzające odrazę zapachem, brudem i niechlujstwem,
 • używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,przewożące bagaż nie odpowiadający warunkom określonym w Rozdziale II § 10 ust. 1 Regulaminu,
 • nieprzestrzegający warunków określonych w Rozdziale II w paragrafach od § 9 do § 15 Regulaminu,
 • które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla obsługi pojazdu i współpasażerów.

§ 9

W pojazdach zabrania się:

 • prowadzenia jakichkolwiek rozmów z kierowcą w czasie jazdy,
 • używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia pojazdu, przeznaczonego do obsługi wyłącznie przez obsługę pojazdu,
 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 • dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu i wysiadania po informacji o odjeździe (komunikat kierowcy),
 • przebywania w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy na przystanku końcowym,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • stania na stopniach podczas jazdy,
 • przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi pojazdu w czasie ich uruchamiania,
 • wkładania rąk i nóg pomiędzy: skrzydła drzwi, urządzenia mechanizmu sterowania drzwi, urządzenia mechanizmu obrotnicy,
 • dotykania elementów nie przeznaczonych przez producenta do trzymania się pasażera podczas jazdy,
 • spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych (tj. lodów, hamburgerów, frytek itp.) z uwagi na możliwość zabrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza pojazdu,
 • wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,wprowadzania roweru do pojazdu,
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników i telefonów komórkowych lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • żebrania i sprzedaży obnośnej,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 • wykonywania czynności, mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić innych pasażerów lub mienie pasażerów czy operatora na szkody lub obrażenia,
 • rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody operatora lub organizatora,
 • malowania i rysowania pojazdu,
 • zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów.

§ 10

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż ręczny, po wniesieniu opłaty za każdą jego sztukę (uwzględniając ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu) jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go
  w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na niewygody, na zanieczyszczenie lub zniszczenie odzieży innych współpasażerów, nie zasłaniał widoczności obsługującemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 2. Opłacie za przewóz bagażu, według obowiązującej taryfy, podlega każdy bagaż ręczny, którego suma trzech wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) przekracza 120 cm.
 3. Za bagaż ręczny podlegający opłacie, niezależnie od wymiarów, uważa się wózki dziecięce (bez dziecka), sanki, narty, duże instrumenty muzyczne i zwierzęta.
 4. Dopuszcza się przewóz w pojazdach:
 • małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla innych pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów.
 • psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy. Pasażer przewożący psa jest zobowiązany posiadać przy sobie w czasie przewozu ważny dokument potwierdzający aktualne szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

§ 11

Z opłaty bagażowej zwolnione są:

 1. wózki inwalidzkie,
 2. wózki dziecięce – tylko i wyłącznie w przypadku przewożenia w nich dziecka,
 3. instrumenty muzyczne i sztalugi przewożone przez uczniów i studentów za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 4. małe zwierzęta (np. małe psy, koty, ptaki itp.) trzymane na kolanach lub rękach.

§ 12

Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie, należy do pasażera. Operator odpowiada za bagaż i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

§ 13

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

§ 14

Zabrania się umieszczać bagaż i zwierzęta na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 15

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd ( np. rowerów, ostrych narzędzi jak piły, kosy, otwartych naczyń ze smarami, farbami, itp.),
 • przedmiotów o długości powyżej 2 m,
 • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 • broni, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe, jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu o tym fakcie.
 2. Odbiór rzeczy pozostawionych w pojeździe odbywa się w siedzibie operatora, tj.:
  DANIEL Przewozy Autokarowe Sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-1500.

III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ORAZ ZASADY KONTROLI BILETÓW

§ 1

 1. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone za pomocą biletów rozprowadzanych przez operatora.
 2. Bilety jednorazowe można nabyć u kierującego pojazdem lub przez usługę SkyCash. Sprzedaż biletów w pojeździe jest prowadzona po zatrzymaniu pojazdu na przystankach. Wskazane jest uiszczanie opłaty za bilet kwotą odliczoną.
 3. Bilety wieloprzejazdowe można nabyć u kierującego pojazdem lub poprzez usługę SkyCash lub w stacjonarnych punktach sprzedaży, wskazanych w taryfie opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 4. Bilet jednorazowy jest ważny wyłącznie na kursie, na którym został skasowany.
 5. Posiadanie ważnego biletu jednorazowego lub wieloprzejazdowego stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w razie wypadku komunikacyjnego.
 6. Do przejazdu uprawnia także bilet zintegrowany (bilet miesięczny wydawany przez Koleje Dolnośląskie S. A. z siedzibą w Legnicy z naklejonym znaczkiem Gminy Strzelin).

§ 2

 1. Pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, kierowca obowiązany jest wydać bilet.
 2. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, uprawniony jest do żądania wydania biletu przez kierowcę.
 3. W przypadku odmowy wydania przez kierowcę biletu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do operatora.

§ 3

W pojazdach stosuje się ulgi ustawowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ulgi handlowe, uregulowane w taryfie opłat.

§ 4

Zasady postępowania w przypadku posiadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych są uregulowane w taryfie opłat.

§ 5

Wykaz cen biletów jednorazowych oraz okresowych, a także przysługujących ulg, zawarty jest w taryfie opłat.

§ 6

Pasażer upoważniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych jest obowiązany posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

§ 7

 1. Kontrola dokumentów przewozu osób jest prowadzona według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe.
 2. Osobami upoważnionymi przez operatora do kontroli dokumentów przewozu są kontrolerzy, posiadający identyfikator ze zdjęciem, umieszczony podczas kontroli w widocznym miejscu, zawierający:
 • nazwę firmy,
 • numer identyfikacyjny kontrolera,
 • okres ważności dokumentu,
 • zakres upoważnienia,
 • pieczęć i podpis wystawcy.

§ 8

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:

 • braku ważnego biletu
 • braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
 • naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

pasażer jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej w taryfie opłat.

§ 9

 1. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 2. W razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie z prawem mają uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności, zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony, przerobiony lub używany przez osobę, do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub ww. dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 10

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu, pasażer jest obowiązany do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.

§ 11

W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej przyczyny, obsługa pojazdu lub inna osoba uprawniona przez operatora wzywa sprawcę do uiszczenia opłaty dodatkowej, przewidzianej w taryfie opłat.

§ 12

 1. Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo – jeżeli zostało to przewidziane w taryfie opłat - do złożenia wniosku o umorzenie jej w całości lub w części lub odroczenia jej spłaty, rozłożenia na raty, na zasadach uregulowanych w taryfie opłat.
 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

§ 13

Składanie skarg i reklamacji dotyczących kontroli biletowej oraz udowodnienie posiadanego uprawnienia do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, może nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia zobowiązania do zapłaty opłaty dodatkowej – w siedzibie operatora – tj.:
Daniel Przewozy Autokarowe sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-1500.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji przyjmowane są w następujący sposób:

 • w siedzibie operatora – tj. DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • telefonicznie – 530 146 471 w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • pocztą elektroniczną (e-mail):
 • przez formularz na stronie: www.daniel-autokary.pl
Adres

DANIEL Autokary Sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin
+48 607 567 156

NIP: 914-156-44-07
KRS: 0000533310

Usługi
 • +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00