• +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00
Logo SKP

Ceny biletów SKP

bilety jednorazowe i miesięczne normalne i ulgowe

Ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
jednorazowego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93% 95% 100%
Za przejazd w strefie 1 1,00 zł 0,67 zł 0,63 zł 0,51 zł 0,50 zł 0,49 zł 0,22 zł 0,07 zł 0,05 zł 0,00 zł
Za przejazd w strefie 2 3,00 zł 2,01 zł 1,89 zł 1,53 zł 1,50 zł 1,47 zł 0,66 zł 0,21 zł 0,15 zł 0,00 zł
Za przejazd w obu strefach 4,00 zł 2,68 zł 2,52 zł 2,04 zł 2,00 zł 1,96 zł 0,88 zł 0,28 zł 0,20 zł 0,00 zł

Ceny biletów miesięcznych normalnych i z ulgami

Strefy biletowe Cena biletu
miesięcznego

normalnego
33% 37% 49% 50% 51% 78% 93%
Za przejazd w strefie 1 40,00 zł 26,80 zł 25,20 zł 20,40 zł 20,00 zł 19,60 zł 8,80 zł 2,80 zł
Za przejazd w strefie 2 100,00 zł 67,00 zł 63,00 zł 51,00 zł 50,00 zł 49,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Za przejazd w obu strefach 140,00 zł 93,80 zł 88,20 zł 71,40 zł 70,00 zł 68,60 zł 30,80 zł 9,80 zł

33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% - ulgi do biletów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.)

50% - ulga do biletów na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat (Dz.Urz.Woj. Dolnośl. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)

Mapa stref biletowych

 Mapa stref biletowych

Skrócony wykaz kategorii uprawnień i ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Kategoria uprawnienia na podstawie ustawy % ulgi
do biletu jednorazowego
% ulgi
do biletu miesięcznego
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykon. czynności związ. z zapobieganiem nielegalnej migracji 100% brak ulgi
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 95% brak ulgi
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej 95% brak ulgi
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93% brak ulgi
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie 78% brak ulgi
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych 78% brak ulgi
Umundurowani funkcjonariusze Policji na służbie 78% brak ulgi
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na służbie 78% brak ulgi
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% 78% 
Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% brak ulgi
Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. 78% brak ulgi
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową. 78% brak ulgi
Dzieci w wieku do lat 4 78% brak ulgi
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła 51% brak ulgi
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej 49% brak ulgi
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37% brak ulgi
Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% 37%
Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" 37% brak ulgi
Weteran inwalida 37% brak ulgi
Kombatanci 51% brak ulgi
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) 37% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji brak ulgi 93%
Studenci do ukończenia 26 roku życia brak ulgi 51%
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia brak ulgi 51%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) brak ulgi 51%
Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat brak ulgi 49%
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych brak ulgi 33%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji brak ulgi 37%
Nauczyciele akademiccy brak ulgi 33%
Działacze opozycji antykomunistycznej 51% brak ulgi
Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 33% brak ulgi
Dzieci w wieku do lat 4 pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca siedzącego 100% brak ulgi

 

Kategoria uprawnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej Strzelina % ulgi
bilet jednorazowy
% ulgi
bilet miesięczny
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 50% 50%
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą 50% 50%
Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia 50% 50%
Osoby na świadczeniach przedemerytalnych 50% 50%
Bilet zintegrowany Koleje Dolnośląskie - SKP

Uchwała nr XLVII/630/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej Strzelina

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Strzelin jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego świadczącego usługi przewozu osób i bagażu podręcznego oraz zwierząt.
 2. Znaczenie określeń użytych w niniejszej uchwale:
  1. Organizator - Gmina Strzelin zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta i gminy Strzelin.
  2. Operator - uprawniony przedsiębiorca, który zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych w niej określonych. 
  3. Linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelin wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na linii, po której odbywa się publiczny transport zbiorowy.
  4. Usługi przewozowe - usługi przewozu osób, ich bagażu podręcznego lub zwierząt, wykonywane na liniach komunikacyjnych.
  5. Pojazd - środek transportu, wykorzystywany przez operatora do wykonywania usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
  6. Przejazd - skorzystanie z usługi przewozowej, począwszy od chwili wejścia do pojazdu do chwili opuszczenia pojazdu, jednak nie dłużej, niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
  7. Bilet przejazdowy – dowód wniesienia właściwej opłaty za przejazd przed jego rozpoczęciem.
  8. Umowa przewozu – umowa na przejazd między pasażerem a operatorem zawarta przez wniesienie właściwej opłaty przed rozpoczęciem przejazdu lub zajęcie miejsca w pojeździe.
 1. Niniejsza uchwała określa:
  1. Rodzaje i typy biletów przejazdowych.
  2. Zasady odpłatności za przejazdy pojazdami na liniach komunikacyjnych.
  3. Strefy biletowe.
  4. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i wysokość ulg.
  5. Wysokości cen biletów przejazdowych.
  6. Wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych. 
 1. Opłaty i ceny biletów określone w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.

§ 2

 1. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych:
  1. Jednorazowe (na okaziciela) – uprawniające do odbycia jednego przejazdu na dowolnej linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego w granicach określonych stref biletowych.
  2. Miesięczne (imienne) - uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w granicach określonych stref biletowych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
  3. Zintegrowane miesięczne (imienne) - wydawane przez Koleje Dolnośląskie S. A. z siedzibą w Legnicy, stanową bilety składające się z biletów kolejowych miesięcznych oraz znaczków gminy do nich trwałe przymocowanych, razem stanowiące integralną całość. Ważne przez okres 1 miesiąca począwszy od daty wydania lub daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności), uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w granicach wszystkich stref biletowych oraz pociągami Kolei Dolnośląskich S.A. lub innych operatorów kolejowych, z którymi Koleje Dolnośląskie S.A. zawarła stosowne porozumienie.
 1. Ustala się następujące typy biletów przejazdowych określonych w ust. 1:
  1. Normalne.
  2. Ulgowe.
 1. W przypadku biletów zintegrowanych ulga dotyczy tylko ceny znaczka gminy.
 2. Bilet jednorazowy normalny lub ulgowy, z chwilą skasowania stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd i zachowuje ważność do chwili opuszczenia autobusu przez osobę, która uiściła opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez autobus do przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii komunikacyjnej lub ostatniego przystanku przed powrotem autobusu do zajezdni.
 3. Wyjątkiem od zasady opisanej w ust. 4 jest sytuacja awaryjnego przerwania usługi przewozowej. Wówczas, każdy rodzaj biletu wymienionego w ust. 1 bez względu na typ, stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy innym pojazdem wskazanym przez operatora.
 4. Biletu jednorazowego nie wolno odstępować innej osobie.

§ 3

 1. Na liniach komunikacyjnych, ustala się następujące strefy biletowe ograniczone granicami administracyjnymi miasta Strzelin i gminy Strzelin:
Lp.Nazwa strefyObszar obowiązywania stref
1 Strefa 1 Miasto Strzelin
2 Strefa 2 Sołectwa: Biały Kościół, Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, Gęsiniec, Głęboka, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik
 1. Obszary stref biletowych zaznaczono na mapie poglądowej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Na obszarach stref biletowych, o których mowa w § 3, ustala się maksymalne ceny biletów przejazdowych w wysokościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przewóz rzeczy oraz zwierząt nie wymaga uiszczenia opłaty.

§ 5

 1. Do korzystania z przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego na podstawie biletów ulgowych (ulga 50%), o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały, uprawnieni są:
  1. Stale zamieszkujące na terenie gminy dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia.
  2. Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.).
  3. Emeryci i renciści w wieku powyżej 60 roku życia.
  4. Osoby na świadczeniach przedemerytalnych.
  5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych określonych w ust. 1, są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.
  6. Inne, nieujęte w niniejszej uchwale ulgi i osoby uprawnione do przejazdów pojazdami wykonującymi usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego, reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

§ 6

 1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8).
 2. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej.
 3. Za przejazd na liniach publicznego transportu zbiorowego bez odpowiedniego dokumentu przewozu, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, jak również za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, pobierana jest opłata dodatkowa.
 4. Wniesienie opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd.
 5. Wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2 i 3, określa się jako:
  1. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2, gdy płatność opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,
  2. 35-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2, gdy płatność opłaty następuje w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
 6. W przypadku stwierdzenia, że pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego lub na podstawie ważnego biletu ulgowego, nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi taki dokument organizatorowi lub operatorowi, zobowiązany będzie do poniesienia opłaty manipulacyjnej, której wysokości ustala się jako 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.
 7. Opłatę dodatkową pobiera się również za spowodowanie:
  1. zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2,
  2. zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2,
  3. zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 300-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2.
 8. Nie pobiera się opłaty dodatkowej od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub posiadającego bilet ulgowy, a nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty operatorowi lub organizatorowi.
 9. Wnioski o zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej należy kierować do organizatora.

§ 7

Traci moc uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 249 ze zm.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej StrzelinaZałącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r.

 1. CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH
Strefa ważności biletuTyp biletuRodzaj biletu i opłata
JednorazowyMiesięczny
Ważny w granicach strefy 1 Normalny 1,00 zł 40,00 zł
Ulgowy 0,50 zł 20,00 zł
Ważny w granicach strefy 2 Normalny 3,00 zł 100,00 zł
Ulgowy 1,50 zł 50,00 zł
Ważny w granicach stref 1 i 2 Normalny 4,00 zł 140,00 zł
Ulgowy 2,00 zł 70,00 zł

 

 1. CENY ZNACZKA DO BILETU ZINTEGROWANEGO
Nazwa biletuTyp biletuOpłata
Znaczek do biletu zintegrowanego Normalny 90,00 zł
Ulgowy 45,00 zł

 Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r.

STREFY BILETOWE

 

Mapa stref biletowych

Adres

DANIEL Autokary Sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin
+48 607 567 156

NIP: 914-156-44-07
KRS: 0000533310

Usługi
 • +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00