• +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00
Logo SKP

Regulamin opłat za przewozy SKP

ceny biletów, przejazdy ulgowe

Wyciąg z uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/539/17 z dn.28.12.2017 r.

zmienionej uchwałą nr XIV/197/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 listopada 2019 r.

 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach miejskich oznaczonych literami (A, B…) na obszarze miasta Strzelin uprawnieni są wszyscy pasażerowie.
 2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach podmiejskich oznaczonych liczbami (1, 2,3…) przewożących pasażerów pomiędzy miejscowościami Gminy, a miastem Strzelin uprawnieni są:
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, kombatanci oraz inne osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
 • dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej, niż do ukończenia 26 roku życia, posiadający ważną legitymację (według wzoru MENiS-II/181/2, MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2, MEN-I/52/2, MEN-I/50a-N/2, albo ART/101/n) – uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
 • dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie,
 • osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich opiekunowie lub przewodnicy,
 • osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, stale zamieszkujące na terenie Gminy, które podpisały kontrakty socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
 • stale zamieszkujące na terenie Gminy dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,
 • dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.):
 1. dzieci codziennie - do 18 roku życia, albo do planowanego ukończenia nauki, nie dłużej niż do 30 września roku, w którym dziecko osiągnie 25 lat, albo bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. rodzice w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy,
 • funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Strzelinie,
 • żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
 1. mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 2. kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • zasłużeni dawcy przeszczepów,
 • osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Gminy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, bez prawa do zasiłku, w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie,
 • osoby upoważnione do kontroli biletów przejazdowych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Za opiekuna lub przewodnika osoby uważa się osobę, która ukończyła 13 lat, jak również psa asystującego, posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów. Pies asystent, podczas przejazdu pojazdem komunikacji gminnej, powinien być wyposażony w uprząż, a osoba, której pies asystuje, powinna posiadać, oprócz certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

3. Do korzystania z przejazdów ulgowych na liniach podmiejskich uprawnieni są:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawowych szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich,
 • emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat,
 • osoby na świadczeniach przedemerytalnych.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

5. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w następujących wysokościach:
 

Rodzaj biletu Typ biletu Linie miejskie
(ozn.literami np.A, B...)
Linie podmiejskie
(ozn.cyframi np.1, 2, 5...)
Jednorazowy Normalny 0,00 zł 3,00 zł
Ulgowy 1,50 zł
30 dniowy Normalny 0,00 zł 90,00 zł
Ulgowy 40,00 zł
Znaczek Gminy do biletu zintegrowanego Normalny 51,00 zł
Ulgowy 25,50 zł
Za bagaż podręczny lub zwierzę ------ 0,00 zł

 

Adres

DANIEL Autokary Sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin
+48 607 567 156

NIP: 914-156-44-07
KRS: 0000533310

Usługi
 • +48 607 567 156
 • Pon - Pio 8:00 - 16:00